Heavy Duty Point Larger Than Shank Punches

(sample image)

 

 

 

Log in to directly view this catalog page or download the PDF catalog.

BZH, BZK, BZJ, BZN, BZV, BZX, BZL, BZO, BZR, BZY, BZZ, BZC, BKH, BKK, BKJ, BKN, BKV, BKX, BKL, BKO, BKR, BKY, BKZ, BKC